Ki-Anne: praktijk voor supervisie en shiatsu te Amsterdam  
 
 
 


Wat is supervisie?

Bij het woord supervisie zullen velen direct denken aan controleren, besturen of beheersen. De associatie met deze begrippen is heel begrijpelijk. Zoek je het woord op in een woordenboek, dan vind je omschrijvingen als ‘leidinggevend toezicht’ (b.v. Van Dale). En in de Engelse taal, die overal rondom aanwezig is, wordt bijvoorbeeld het woord supervisor vaak gebruikt in de betekenis van baas, chef, leidinggevende. Het woord supervisie is een samenstelling van twee oorspronkelijk Latijnse woorden: het voorzetsel super, dat ‘over’ of ‘boven’ betekent, en visie, dat ‘blik’ of ‘zicht’ betekent. In een letterlijke vertaling betekent de samenstelling supervisie dus zoiets als ‘overzicht’ of anders gezegd: het ‘over – ‘zien’ of ‘over – heen – kijken’. Waar het hier, en in mijn praktijk, om gaat, is niet primair controle of besturing.

AdobeStock_132732635 room L.jpg

Supervisie in de praktijk

Supervisie zoals die door mijn collega’s en mij wordt verzorgd, is een begeleidingsmethode waarin de begeleider, dat is de supervisor, als het ware over de schouder van de cliënt, dat is de supervisant, heen (lees: mee) kijkt om hem of haar te helpen om (beter, efficiënter) te reflecteren op situaties en omstandigheden waarmee deze geconfronteerd wordt in de eigen beroepspraktijk en de manier waarop hier op de best mogelijke manier kan worden ingespeeld.

 

Doel

Het doel van dit type supervisie is het verhogen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de kwaliteiten van de werknemer die het supervisietraject volgt. In de praktijk worden supervisietrajecten vaak – al of niet verplicht door de werkgever – aangeboden aan startende professionals. Maar ook ervaren professionals kunnen baat hebben bij supervisie. In alle gevallen moet supervisie bijdragen aan de verdere beroepsmatige ontwikkeling van de supervisant. Door aan de hand van supervisie meer inzicht te verkrijgen c.q. ontwikkelen in het eigen functioneren en het reageren op situaties en omstandigheden wordt een supervisant sterker en kan deze hieraan beter het hoofd bieden. Voor zowel werkgever als werknemer geldt dat zij een duidelijk belang(kunnen) hebben bij het aanbieden resp. volgen van supervisie. Immers: wanneer de werkgever door zelfreflectie en bewuster handelen beter en efficiënter functioneert, zal de kans op uitval als gevolg van b.v. overspannenheid of burn-out, afnemen.

 

Ontstaansgeschiedenis

De behoefte aan begeleiding op de hierboven beschreven wijze is halverwege de vorige eeuw ontstaan in de zorgsector, waar de wens opkwam om het contact tussen behandelaar en patiënt beter te laten verlopen. Inmiddels is het terrein waarop van supervisie als begeleidingsmethode gebruik wordt gemaakt, flink gegroeid. In alle sectoren waarin een werknemer beroepsmatig met mensen te maken heeft, kan supervisie nodig en nuttig zijn. Supervisie vindt dan ook veelvuldig plaats bij de overheid en semi-overheid (denk aan docenten, politie, maatschappelijk werkers) en de zorg (denk aan verplegers, artsen).

Wat supervisie niet is

Supervisie heeft raakvlakken met andere behandelingsmethodieken zoals intervisie en coaching. Bij intervisie is sprake van kleine groepen collega’s die onderling met elkaar in gesprek gaan over situaties en omstandigheden uit hun beroepspraktijk. Bij supervisie is er altijd de bijzondere relatie supervisor-supervisant, waarbij de eerste de leiding neemt. De supervisor is zowel leider van de sessies als begeleider van de cliënt. Verder kan supervisie zowel op individuele basis worden toegepast (één op één) als in kleine groepen. Bij coaching staan doorgaans een of meer concrete hulpvragen van de cliënt centraal en probeert de coach de cliënt te helpen om oplossingen te vinden voor zijn vragen. Supervisie is geen psychotherapie. De focus ligt binnen supervisie altijd op de uitoefening van het beroep en niet op persoonlijke vragen en problemen.

 

De sessies in de praktijk

Supervisie vindt plaats in de vorm van gesprekken in een klein kantoor of een werkkamer. De cliënt, de supervisant, brengt de situatie en omstandigheden op tafel waarop hij wil leren reflecteren onder begeleiding van de supervisor. In geval van groepsbegeleiding nemen meerdere supervisanten aan de sessies deel. Wanneer een werknemer op verzoek van de werkgever een supervisietraject volgt, vinden de sessies in beginsel plaats op een locatie aangewezen door de werkgever. Overige supervisie vindt normaal gesproken bij mij thuis plaats (zie de kaart onderaan deze pagina), tenzij anders overeengekomen.


Kosten en vergoedingen

Ik ben officieel geregistreerd als supervisor en als zodanig bied ik supervisie aan. De duur van een sessie bedraagt normaal 60 minuten. De kosten voor deelname aan een individuele sessie bedragen € 75,00 excl. BTW per 60 minuten. Neem voor groepen s.v.p. contact met mij op.

Supervisie wordt in het algemeen niet vergoed door de zorgverzekeraars. Daarentegen wordt deelname aan supervisie regelmatig vergoed door de werkgever. Geïnteresseerden in supervisie dienen desgewenst zelf na te gaan of zij hun kosten voor deelname aan supervisie geheel of gedeeltelijk vergoed kunnen krijgen.


Copyright 2019